HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty, HĐQT ban hành quy chế hoạt động nhằm cụ thể hoá quyền và nghĩa vụ, chế độ phân công, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT. Trong quá trình hoạt động HĐQT sẽ điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phù hợp với tình hình hoạt động của công ty

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thể hiện qua các nghị quyết của HĐQT. Mỗi thành viên của HĐQT có môt quyền biểu quyết. Mỗi thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình được giao đồng thời cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

1. Năm 2017

- Thành viên Hội đồng Quản trị

(1) Ông: Ngô Quốc Thành – Chủ tịch HĐQT

(2) Ông: Trương Văn Đàn – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

(3) Ông:  Nguyễn Kỳ Thành – Thành viên HĐQT

(4) Ông : Thái Quốc Duy - Thành viên HĐQT

(5) Ông Nguyễn Quốc Sơn - Thành viên HĐQT

- Ban Giám đốc:

(1) Ông: Trương Văn Đàn - Tổng Giám đốc

(2) Ông: Nguyễn Như Thành - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng

(3) Ông: Lê Văn Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất

 2. Năm 2018

- Thành viên Hội đồng Quản trị:

(1) Ông: Trương Văn Đàn - Chủ tịch HĐQT

(2) Ông: Nguyễn Như Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

(3) Ông: Lê Văn Cường - Thành viên HĐQT

- Ban Giám đốc: Ông Nguyễn Như Thành - Tổng Giám đốc


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Đang tải...


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 84 đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0983.457.612                  

Email: info@xanhxanh.net  -  Website: xanhxanh.net

Công ty tại Hoa Kỳ: Blue & Green US, Địa chỉ: 436 E. Grand Avenue Chicago, Illinois - USA