Thông tin Công ty

Thông tin Công ty

Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, Công ty CP Môi trường Xanh và Xanh được thành lập  ngày 30 tháng 08 năm 2006 với 03 Cổ đông sáng lập. Bao gồm:

Nhà sáng chế Trương Văn Đàn – Chủ tịch HĐQT;

Bà Đào Hải Vân – Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc

Ông Đào Văn Ngâm - Ủy viên HĐQT

Xem chi tiết

Sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp

Sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp

Sứ mệnh Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, Công ty CP Môi trường Xanh và Xanh: Tiếp nhận, kế thừa phát triển các công nghệ xử lý chất thải bảo vệ môi trường

Mục tiêu: Phát triển từng bước với phương châm tự lực, tự cường, phát triển không ngừng, ổn định, bền vững, áp dụng khoa học vào kinh doanh và kinh doanh từ các sản phẩm khoa học công nghệ.

Xem chi tiết

Nhân sự HĐQT và BGĐ

Nhân sự HĐQT và BGĐ

HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Tổng Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao

Xem chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

 Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp Khoa học Công nghệ - Công ty Cổ phần Môi trường Xanh và Xanh

Xem chi tiết

Đang tải...


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VÀ XANH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 84 đường Nguyễn Thanh Bình, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0983.457.612                  

Email: info@xanhxanh.net  -  Website: xanhxanh.net

Công ty tại Hoa Kỳ: Blue & Green US, Địa chỉ: 436 E. Grand Avenue Chicago, Illinois - USA